Кметът на Тетевен ще представи Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за първите шест месеца на 2020 г.

Кметът на Община Тетевен внесе за разглеждане Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Тетевен за първите шест месеца от настоящата 2020 г. Д-р Бояджиева ще представи отчета на 27-ми август, когато ще се проведе 11-то по ред заседание на ОбС-Тетевен.

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти в годината.

За периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. Общински съвет – Тетевен е провел 6 заседания, на които са приети 158 решения.

От всички приети решения са изпълнени 116. Дванадесет от тях са в процес на изпълнение, за 14 не следва изпълнение, а за 16 общинска администрация няма задължения за изпълнението им, защото се отнасят до работата на Общинския съвет.

Изпълнени са 35 решения, касаещи разпореждане с общинско имущество – продажба и отдаване под наем на имоти и др. Сред изпълнените от Кмета решения са:

  • Изработване на задание за изработване на горскостопански план за гори и незалесени земи в горските територии, собственост на Община Тетевен;
  • Промяна в общата численост и структура на Общинска администрация – Тетевен;
  • Предложение за участие в процедура за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво;
  • Освобождаване от заплащане на дължим наем от наематели нa общински имоти, представляващи търговски обекти, в които на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са преустановени посещенията в периода 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. във връзка с въведеното извънредно положение в Република България;
  • Удължаване на срока за ползване на отстъпка от 3% от годишното задължение до 30 юни 2020 г. за предплатилите такса битови отпадъци задължени лица за цялата година;
  • Утвърждаване на Общинска транспортна схема;
  • Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Тетевен;
  • Определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в заседания на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч;
  • Предоставяне на дървесина на НПГГСД „Сава Младенов“ гр. Тетевен, пенсионерски клубове, социални институции, на ветераните от войните, членове на „Съюза на ветераните от войните на България“ – гр. Тетевен.